سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1166نيروهاي مسلحويال - اسپکتينومايسين - 2g1392/08/0184000
1166نيروهاي مسلحويال - اسپکتينومايسين - 2g1391/11/2576000
1166نيروهاي مسلحويال - اسپکتينومايسين - 2g1388/07/1675000