جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9808نيروهاي مسلح90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/05/011700000
9808نيروهاي مسلح90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/04/251700000
9808نيروهاي مسلح85ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/04/182300000
9808نيروهاي مسلحويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1392/08/012300000