شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1100نيروهاي مسلح70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1393/07/01240000
1100نيروهاي مسلح70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1393/06/01220000
1100نيروهاي مسلحويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1391/02/02253176
1100نيروهاي مسلحويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1390/05/26160000