يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1054نيروهاي مسلحويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1393/02/29109940
1054نيروهاي مسلحويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1391/10/2044000
1054نيروهاي مسلحويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1389/08/0933000