دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1054نيروهاي مسلحويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1393/02/29109940
1054نيروهاي مسلحويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1391/10/2044000
1054نيروهاي مسلحويال - پروکائيناميد - 100mg/ml 10ML1389/08/0933000