جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6323نيروهاي مسلحويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1392/12/28233000
6323نيروهاي مسلحويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1392/06/01100000
6323نيروهاي مسلحويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1391/06/2680000
6323نيروهاي مسلحويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1388/07/1667000