شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3894نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1392/11/13318000
3894نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1392/05/0597000
3894نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1391/09/1371000
3894نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1390/09/20200000