چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5702نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1392/04/0885000
5702نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1388/10/2255000