شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5702نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1392/04/0885000
5702نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1388/10/2255000