پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5702نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1392/04/0885000
5702نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1388/10/2255000