شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1011نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم - 2g1392/03/0544000
1011نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم - 2g1391/09/2032000
1011نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم - 2g1390/05/2523000
1011نيروهاي مسلحويال - پيپراسيلين سديم - 2g1388/07/1623800