چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
958نيروهاي مسلح70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1393/08/0115000
958نيروهاي مسلح70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1393/08/0115000
958نيروهاي مسلحويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1392/11/2014000
958نيروهاي مسلحويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1392/03/0512800
958نيروهاي مسلحويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1391/09/209500
958نيروهاي مسلحويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1391/05/288000
958نيروهاي مسلحويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1390/05/256300