جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
957نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي سديم - 5000/000u1392/07/1520000
957نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي سديم - 5000/000u1391/10/0115000
957نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي سديم - 5000/000u1388/07/1612000