شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
960نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1392/03/0516500
960نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1391/09/2012000
960نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1391/05/1410000
960نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پتاسيم - 5000/000u1390/05/256900