دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
959نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1392/03/0511500
959نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1391/09/208500
959نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1391/05/147000
959نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1390/05/254600