سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
962نيروهاي مسلح70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1393/08/0113500
962نيروهاي مسلح70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1393/08/0113500
962نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1392/11/2012000
962نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1391/09/208000
962نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1391/05/287000
962نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1390/05/255700