سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
961نيروهاي مسلح70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1393/08/0112500
961نيروهاي مسلح70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1393/08/0112500
961نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1392/11/2011000
961نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1391/09/207200
961نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1391/05/286000
961نيروهاي مسلحويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1390/05/254600