پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
968نيروهاي مسلح70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1393/08/0115000
968نيروهاي مسلحويال - پني سيلين 6.3.3 - -1392/11/2012500
968نيروهاي مسلحويال - پني سيلين 6.3.3 - -1392/03/0511500
968نيروهاي مسلحويال - پني سيلين 6.3.3 - -1391/09/208500
968نيروهاي مسلحويال - پني سيلين 6.3.3 - -1391/05/287000
968نيروهاي مسلحويال - پني سيلين 6.3.3 - -1390/08/015800