سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6245نيروهاي مسلح90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1393/05/012600000
6245نيروهاي مسلحويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1392/04/312323000