دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6242نيروهاي مسلح90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 50mcg1393/05/012600000
6242نيروهاي مسلحويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 50mcg1392/11/282200000
6242نيروهاي مسلحويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 50mcg1391/11/011094000