يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2336نيروهاي مسلحويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1392/03/29120000
2336نيروهاي مسلحويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1391/05/0390000
2336نيروهاي مسلحويال - پنتاپرازول سديم - 40mg1390/04/1577000