شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
916نيروهاي مسلحويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1392/11/20274500
916نيروهاي مسلحويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1392/02/01140000
916نيروهاي مسلحويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1389/12/16106000