دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1866نيروهاي مسلح70ويال - نافسيلين سديم - 1g1393/04/151150000
1866نيروهاي مسلحويال - نافسيلين سديم - 1g1391/03/01220000
1866نيروهاي مسلحويال - نافسيلين سديم - 1g1390/02/04196350
1866نيروهاي مسلحويال - نافسيلين سديم - 1g1388/07/16146400