دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
857نيروهاي مسلح90ويال - ميتومايسين - 2mg1393/04/01180000
857نيروهاي مسلحويال - ميتومايسين - 2mg1392/07/01110000
857نيروهاي مسلحويال - ميتومايسين - 2mg1390/02/20270000