سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1877نيروهاي مسلح90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/05/01289000
1877نيروهاي مسلح85ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1393/04/18654000
1877نيروهاي مسلحويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1392/10/20577000
1877نيروهاي مسلحويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1392/06/04500000
1877نيروهاي مسلحويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1392/02/01327000
1877نيروهاي مسلحويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1390/07/17275000