شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
836نيروهاي مسلح90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/08/30112000
836نيروهاي مسلح70ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/06/01263000
836نيروهاي مسلح90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/05/01112000
836نيروهاي مسلح85ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/04/25160000
836نيروهاي مسلح85ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/04/25170500
836نيروهاي مسلح85ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1393/05/01140000
836نيروهاي مسلحويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1392/03/04263000
836نيروهاي مسلحويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1391/02/04120000
836نيروهاي مسلحويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1390/12/21109000