شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
826نيروهاي مسلح90ويال - متوترکسات - 1g1393/06/011256000
826نيروهاي مسلح90ويال - متوترکسات - 1g1393/05/011256000
826نيروهاي مسلحويال - متوترکسات - 1g1391/02/161225000
826نيروهاي مسلحويال - متوترکسات - 1g1389/12/21840712
826نيروهاي مسلحويال - متوترکسات - 1g1388/07/16433000