پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
825نيروهاي مسلح70ويال - متوترکسات - 50mg1393/08/3080000
825نيروهاي مسلح90ويال - متوترکسات - 50mg1393/06/01164500
825نيروهاي مسلحويال - متوترکسات - 50mg1391/04/0680000
825نيروهاي مسلحويال - متوترکسات - 50mg1388/12/0474000