شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2153نيروهاي مسلح90ويال - ملفالان - 50mg1393/08/016250000
2153نيروهاي مسلح90ويال - ملفالان - 50mg1393/07/016250000
2153نيروهاي مسلح90ويال - ملفالان - 50mg1393/05/011850000
2153نيروهاي مسلح90ويال - ملفالان - 50mg1393/04/251850000
2153نيروهاي مسلحويال - ملفالان - 50mg1393/01/153395752
2153نيروهاي مسلحويال - ملفالان - 50mg1391/09/183041886
2153نيروهاي مسلحويال - ملفالان - 50mg1389/08/151115354