شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4025نيروهاي مسلحويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1392/03/101060000
4025نيروهاي مسلحويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1392/04/101060000
4025نيروهاي مسلحويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1391/12/19458000
4025نيروهاي مسلحويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 15MG1390/12/08430000