يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4538نيروهاي مسلحويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 10MG1392/03/10700000
4538نيروهاي مسلحويال - مگلومين گادوتريت - 377mg/ml 10MG1388/07/16264000