شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16496نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/07/081314711
16496نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/04/021205468
16496نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/05/011117000
16496نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 100ML1392/04/301170000