سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2147نيروهاي مسلح70ويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1392/05/011367159
2147نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1392/04/251108600
2147نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 100ML1390/12/03643000