دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2146نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1392/04/30773500
2146نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1391/11/01370000
2146نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1390/05/10340000
2146نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50ML1388/07/16298000