پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
704نيروهاي مسلح70ويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1392/07/01566500
704نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1391/10/25409684
704نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1391/07/12346477
704نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1390/05/10270000
704نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50ML1388/07/16251000