جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
703نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1392/06/11243500
703نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1391/10/25130000
703نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1390/05/10118000
703نيروهاي مسلحويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20ML1388/07/1686800