دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2063نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1393/08/011470000
2063نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1393/07/011470000
2063نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1393/07/151100000
2063نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1392/07/011590000
2063نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1392/05/021568600
2063نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1391/09/20480000
2063نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1391/02/02434000
2063نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 350mg/ml 100ML1388/10/29409500