سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2059نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1393/08/01617000
2059نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1393/07/01617000
2059نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1393/07/15370000
2059نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1392/06/25781340
2059نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1392/05/02682000
2059نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1391/09/20285000
2059نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1391/04/26260000
2059نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 50ML1388/07/16250000