جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
701نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 20ML1392/04/01202500
701نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 20ML1388/07/16120000