شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
700نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1393/07/01120000
700نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1392/05/05100000
700نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1391/10/0180000
700نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 300mg/ml 10ML1388/07/1638000