يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
699نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1393/09/01500000
699نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1393/07/15300000
699نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1392/04/27492000
699نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1391/07/12260000
699نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1389/02/04210000
699نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 50ML1388/07/16191000