جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
698نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1392/04/05165000
698نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1391/10/01100000
698نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1388/07/1698000