پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
698نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1392/04/05165000
698نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1391/10/01100000
698نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 20ML1388/07/1698000