پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
697نيروهاي مسلح70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1393/07/01100000
697نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1392/05/0595000
697نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1391/10/0163000
697نيروهاي مسلحويال - آيوهگزول - 240mg/ml 10ML1388/07/1660000