جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9399نيروهاي مسلح70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1393/04/24920000
9399نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1392/05/02880000
9399نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1391/10/01392000
9399نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 100ML1391/04/26357000