جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2517نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1392/06/22676500
2517نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1392/05/01554000
2517نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1391/10/01285000
2517نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1391/09/10246000
2517نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1391/01/23225000
2517نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 50ML1388/07/16217900