سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2142نيروهاي مسلح70ويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1393/04/24250000
2142نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1392/06/22238000
2142نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1391/10/01110000
2142نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1391/07/1598000
2142نيروهاي مسلحويال - يوديکسانول - 320mg/ml 20ML1388/07/1692800