دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
686نيروهاي مسلحويال - اينترفرون گاما 1 ب - 100mcg (3million I.U)/vial1392/05/141200000
686نيروهاي مسلحويال - اينترفرون گاما 1 ب - 100mcg (3million I.U)/vial1388/07/16540000