پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16752نيروهاي مسلح70ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1393/04/25840000
16752نيروهاي مسلحويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml(Actoferon)1392/07/011020000