پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12560نيروهاي مسلح90ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 9.6millionU/ml1392/08/10580000
12560نيروهاي مسلحويال - اينترفرون بتا 1 ب - 9.6millionU/ml1392/07/01450000