شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2668نيروهاي مسلح90ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/04/25580000
2668نيروهاي مسلح70ويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/04/181344000
2668نيروهاي مسلحويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1391/07/10694430
2668نيروهاي مسلحويال - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1390/05/29650000