شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1545نيروهاي مسلحويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1392/04/0563500
1545نيروهاي مسلحويال - اينترفرون آلفا 2 ب - 3mega1388/07/1645000